طراح سایت و مسئول فنی کلینیک :

دکتر محمد خردمند

   آدرس : ایران / قم خ امام روبروی  بانک ملی شعبه سرپرستی خ ۱۶ متری سعیدی(خ یخچال) نبش کوچه 
   تلفن : 36701300  025   98+     همراه :  8730  151   0912       
   فکس  : 36701300  025   98+

   مقدمه

  آنچه كه بايد خانواده بداند

     -  تاريخچه

     - علل و عوامل موثر بر اعتياد
    - تعريف اعتياد      - عوامل مخاطره آميز
    - وابستگي به مواد      - عوامل مخاطره آميز فردي
     - عوامل مخاطره اميز بين فردي و محيطي

     - عوامل مخاطره آميز اجتماعي

  طبقه بندي مواد اعتياد آور

     - مواد مخدر

     - كانابيس يا شير گياه شاهدانه

     - آرام بخش ها

     -  سستي زاها ( مسكنها )

     -  محرك ها

     -  توهم زا

     -  چسب  ( مواد استنشاقي )

     -  الكل ‏‏‏ - توتون و قهوه

   انواع مواد اعتياد آور

    

     - ترياك ( OPIUM )

     - قهوه ( كافئين )

     - مورفين ( Morphine )

     - ال اس دي ( L.S.D )

     - هروئين ( Heroin )

     - اكستاسي

     - متادون ( Methadone )

     -  دارو هاي تجويزي

     - ماري جوانا

     -  الكل

     - حشيش

     -  4 برومو 2 ، دي متو كسي فنتيلامين

     - كوكائين و كراك

     - توتون و دخانيات ( Nicotine )

   پيشگيري از اعتياد به انواع مواد مخدر

     - استراتژي  پيشگيري از اعتياد 

     - فعاليت متمركز بر فرد

     - فعاليت هاي پيشگيري متمركز بر آموزش و آگاه سازي والدين

     - اجراي فعاليت هاي پيشگيري از طريق مدرسه و معلمان

     - فعاليت هاي پيشگيري از طريق رسانه ها

     - برنامه پيش گيري از اعتياد

     - اجراي فعاليت هاي پيشگيري از طريق محل هاي كار و مكان ها ي تجمع

   ترك اعتياد

     - ترك اعتياد جسمي

     - سم زدايي - درمان نگهدارنده

     - ترك اعتياد رواني

     - جلو گيري از عود و پيگيري 6 تا 9 ماهه

     - روان درماني فردي

     - خانواده درماني

     - گروه درماني

     - اجتماع درماني

     - كار درماني

     - مذهب درماني

     - ورزش و اعتياد

     - جمعيت N.A

  تصاوير
     اكستاسي ( قرص اكس )      خشخاش
     ماري جوانا       ترياك