+   كانابيس يا شيره گياه شاهدانه (CANNABIS)


علت اينكه فرآورده هاي گياه شاهدانه را جداگانه مي آوريم، اين است كه اين مواد به مقدار كم يا زياد در گروههاي توهم زا، سستي زا و محرك قرار مي گيرند، و اين فرآورده ها به طور كلي بر روي سيستم مركزي اعصاب اثر مي گذارند.عمده اين مواد عبارتنداز:

الف - ماري جوانا

ب- حشيش

ج - تي. اچ. سي. (T. H. C.) 

 

                                                                     رفتن به منوي قبلي