طبقه بندي مواداعتياد آور

مواد مخدر را به اعتبارات متعددي مي توان طبقه بندي كرد. مثلا اگر آنها را به طبيعي، نيمه مصنوعي و مصنوعي گروه بندي كنيم، يا از نظر تاريخ كشت يا آشنايي بشر با آنها، كشف و ساخت دسته بندي كنيم، يا در دو گروه، يعني گروه مواد مخدري كه مصرف پزشكي دارد. يا گروه مواد مخدري كه مصرف پزشكي ندارد، دسته بندي شوند، همه درست بوده، ولي در عين حال هيچيك طبقه بندي يا تعريفي جامع و مانع نمي باشند. اگر چه متخصصيــن، طبقه بندي هايي از جنبه هاي علمي و تجربي ارائه داده اند ولي بهترين نوع گروه بندي از طرف سازمان بهداشت جهاني به عمل آمده كه طبقه بندي مواد از جهت تاثير آنها بر انسان است . این طبقه بندی به صورت زیر می باشد:
 

 □ توهم زاها (Hallucinations)

□ كانابيس يا شيره گياه شاهدانه (CANNABIS)

□ مواد مخدر

□ سستي زاها (مسكنها – خواب آورها)

□ آرام بخش ها

□ چسب و مواد فرار (مواد استنشاقي)

□ محرك ها

□ الكل ، توتون و قهوه = (Neglected Invisible Drugs)

--------------------------------------------------------------------------------

انواع مواداعتياد آور

□ ترياک (Opium)

□ مورفين (Morphine)

هروئين ( Heroin)

□ متادون (Methadone)

□ ماري جوانا

□ حشيش

□ کوکايين وکراک


□ توتون و دخانيات (نيکوتين Nicotine)

□ قهوه (کافئين)

□ ال.اس.دي (LSD)

□ 4- برومو 5,2 دي متوكسي فنتيلامين

□ اکستاسي (MDMA)

□ داروهاي تجويزي (Prescription Drugs)

□ الکل (Alcohol)


 

 

                                                                     رفتن به منوي قبلي