جمعيت   N.A ر ( Narcotic Anonymous )

گروه هاي خود ياري گروههايي هستند كه توسط خود معتادان به منظور حمايت از يكديگر گفتگو ، راهنمايي و ارائه راه حل به يكديگر تشكيل مي شود گروه هاي خود ياري معتادان به مواد مخدر ( Narcotic Anonymous ) به پيروي از گروههاي خودياري معتادان به الكل ( AA ) شكل گرفته و در سالهاي اخير به طور وسيع در تمام كشور هاي جهان گسترش يافته است .

اين گروهها فاقد درمانگر بوده و خود معتادان آنها را اداره مي كنند . روش كار اين گروهها معمولا بر اساس مقابله و پذيرش حقايق با تاكيد بر صراحت و صداقت ميباشد . با توجه به اينكه در كشورهاي غربي ، با لاخص آمريكا فقط معتادان مي توانند در اين گروه ها شركت كنند مطالعات و تحقيقات علمي و كنترل شده اي در مورد كار آرايي آنها انجام نشده است اما گزارشهاي خود معتادان حاكي از سودمندي اين گروهها مي باشد متخصصان و مشاوران نيز به سودمندي اين گروهها به عنوان يك روش در كنار روشهاي ديگر اذعان دارند به عنوان مثال واف ( WOOF ) و همكاران  ( 1996 ) در يك مطالعه نظر خواهي از متخصصان ، مهمترين جنبه گروههاي خودياري ارائه حمايتهاي اجتماعي است .

گروه معتادان گمنام نه تنها در جهان بلكه در ايران هم طي سالهاي اخير رشد كاملا قابل توجهي داشته است اين رشد سريع مي تواد به عنوان ملاكي براي پذيرش اين گروهها از سوي طيف وسيعي از معتادان قلمداد شود روش كار معتادان گمنام براساس مقابله و پذيرش حقايق در ارتباط با اعتياد فرد است . بر مسئوليت خود فرد معتاد در ارتباط با اعتياد بسيار تاكيد مي شود . كساني كه انگيزه كافي براي ترك دارند در سايه شبكه حمايتي اين گروه ها از شركت در آنها بسيار سود مي برند به خصوص كه افراد پس از بازگيري نياز به تكيه گاه دارند و داشتن راهنما در اين گروه ها اين تكيه را مقدور ميسازد ليكن شايد اين گروه ها براي كساني كه شكل اعتيادشان را آشكار ميكنند يا كم اهميت جلوه مي دهند ، يا انگيزه كافي براي ترك نداند ، مفيد نباشد .

دوازه سنت اين گروهها نمايانگر قواعد و اصول تشكيل اين گروه هاست .

قدمهاي دوازده گانه

قدم اول : ما اقرار كرديم كه در مقابل اعتياد خود عاجز بوديم و اينكه زندگيمان آشفته گرديد بود .

قدم دوم : ما به اين باور رسيديم كه نيرويي برتر از خودمان ميتواند سالامت عقل را ببه مابازگرداند .

قدم سوم : ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگي خود را به خداوند ، به دانگونه كه او را درك كرديم ، بسپاريم .

قدم چهارم : ما يك ترازنامه اخلاقي بي باكانه و جستجو گرانه از خود تهيه كرديم .

قدم پنجم : ما هيت دقيق خطاهاي خود را به خداوند ، به خودمان و به يك انسان ديگر اقرار كرديم .

قدم ششم : ما كاملا آماده شده ايم كه خداوند تمام اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند .

قدم هفتم : ما با فروتني از او خواستيم كه كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند .

قدم هشتم : ما فهرستي از تمام كساني كه آزاد داده بوديم تهيه كردمي و خواستار آن شديم كه از تمام آنها جبران خسارت كنيم .

قدم نهم : ما به طور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از افرادي كه به آنها آزار رسانده بوديم جبران خسارت نموديم مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران زيان وارد مي نمود .

قدم دهم : ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعا بدان اقرار نمو ديم .

قدم يازدهم : ما از راه دعا و مراقبه ، جوياي بهتر نمودن رابطه آگاهانه خود با خداوند بدانگونه كه او را درك كرديم شديم و دعا كرديم تنها براي آگاهي يافتن از اراده او در مورد ما و از آن قدرتي كه آن را به انجام مي رساند .

قدم دوازدهم : ما با داشتن بيداري روحاني اي كه در نتيجه اين قدمهاست ،‌سعي نموديم اين پيام را به كساني كه هنوز رنج ميكشند  ( معتادان ) برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگيمان به اجرا در آوريم .

سنتهاي دوازده گانه :

سنت اول :

منافع مشترك ما بايد در راس قرار گيرد : بهبودي شخصي به اتحاد معتادان گمنام بستگي دارد .

سنت دوم :

در رابطه به هدف گروه ما فقط يك مرجع نهايي وجود دارد خداوندي مهربان كه به گونه ممكن ، خود را در وجدان گروه ما بيان مي نمايد رهبران ما خدمتگزاراني مورد اعتماد مي باشد آنان حكومت نمي كنند .

سنت سوم :

تنها لازمه عضويت تمايل به قطع مصرف مي باشد

سنت چهارم :

هر گروه بايد مستقل باشد ، به استثناي مواردي كه بر گروه هاي ديگر و يا معتادان گمنام در كل اثر بگذارد .

سنت پنجم :

هر گروه فقط يك هدف اصلي دارد رساندن پيام به معتادي كه هنوز در رنج است .

سنت ششم : يك گروه معتادان گمنام هرگز نبايد هيچ موسسه مرتبط يا سازمان انتفاعي خارجي را مورد تاييد قرار بدهند در آنها سرمايه گذاري مالي كند و يا نام معتادان گمنام را به آنها به عاريت بدهد زيرا ممكن است مشكلات پولي مالكيت و يا شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد .

سنت هفتم :

هر گروه معتادان گمنام بايد كاملا متكي به خود باشد و كمكهاي مالي از خارج دريافت نكند .

سنت هشتم :

معتادان گمنام بايد براي هميشه غير حرفه اي باقي بمانند اما مراكز خدماتي ما ميتواند كارمندان مخصوصي استخدام كنند .

سنت نهم :

معتادان گمنام تخت اين نام هرگز نبايد سازماندهي شود اما مي توانيم هيئتهاي خدماتي و كميته هايي ايجاد كنيم كه مستقيما در برابر كساني كه به آنها خدمت مي كنند مسئو ل باشند .

سنت دهم :

معتادان گمنام هيچ عقيده اي در مورد موضوعات خارجي ندارد بنابراين نام معتادان گمنام هرگز نبايد به بحث اجتماعي كشيده شود .

سنت يازدهم :

خط مشي روابط عمومي ما بر اصل جاذبه است تا تبليغ : ما هميشه نياز داريم گمنامي شخصي را در سطح مطبوعات ، راديو ، فيلم حفظ كنيم .

سنت دوازدهم :

گمنامي اساس روحاني تمام سنتهاي ما ميباشد و هميشه ياد آور ماست كه اصول را به شخصيت ها ترجيح دهيم .