اجراي فعاليت‌هاي پيشگيري از طريق محل‌هاي كار و مكان‌هاي تجمع 

سوء‌مصرف مواد، دربعضي از شاغلين و برخي از مكان‌هاي اشتغال شايع تر است، به همين دليل،‌بازدهي كار و سلامت كاركنان در معرض خطر قرار مي‌گيرد. مكان‌هائي كه كاركنان آن را جوانان تشكيل مي‌دهند( سرباز خانه‌ها، كارخانه‌ها، دانشگاهها و واحدهاي حمل ونقل) و فرايند كار با استرس بيشتري همراه است، مكان‌هاي مخاطره آميزي هستند كه به توجه بيشتري نياز داشته و در اولويت قرار دارند. استراتژي‌هاي پيشگيري از طريق محل كار عبارتند از :

الف ـ آگاه سازي مديران،مسئولان و كارفرمايان

 ب ـ ايجاد امكانات مشاوره و درمان

 پ ـ وضع واجراي قوانين مربوط به سوء مصرف، حمل يا فروش مواد

 ت ـ آموزش و تقويت بهداشت عمومي‌