□  پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر

 □  استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد

   ●  فعالیت‌های متمرکز برفرد

    فعالیت‌های پیشگیری متمرکز بر آموزش و آگاه سازی والدین

    اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق مدرسه ومعلمان

    فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از رسانه‌ها

     اجرای فعالیت‌های پیشگیری از طریق محل‌های کار و مکان‌های تجمع

   برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد